اینترنت ما عین چراغ گردسوز است وقتی همه دنیا سالهاست برق دارند! هر وقت هم عشقشان می کشد فتیله را می کشند پایین تا یادمان باشد ما مردمِ «بد بهتر از بدتر است» هستیم…